Olga Shpak
artist Olga Shpak
The sacrament. Portrait with a fish.
artwork The sacrament. Portrait with a fish.Play